Traverhyphes (Traverhyphes) frevo Lima, Salles & Pinheiro 2011