Tricorythodes eduardoi (Souto & Salles, 2016)


SINÔNIMOS= Macunahyphes eduardoi Souto et al. 2016.