Tricorythodes zagaia (Souto & Salles, 2016)


SINÔNIMOS= Macunahyphes zagaia Souto et al. 2016.