Tricorythodes faeculopsis Belmont, Salles & Hamada, 2011