Tricorythopsis rondoniensis (Dias, Cruz & Ferreira, 2009)


SINÔNIMOS= Trichorytodes rondoniensis Dias, Cruz & Ferreira, 2009