Tricorythopsis yucupe Dias, Salles & Ferreira, 2008