Tricorythodes trifasciatus Molineri & Zuñiga, 2006